Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

ไฟรักกรองฝุ่นไฟป่า มอบอากาศสะอาดให้เด็กเล็ก

ไฟรักกรองฝุ่นไฟป่า มอบอากาศสะอาดให้เด็กเล็ก

คุณสามารถสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องกรองอากาศสำหรับศูนย์เด็กเล็ก 100 แห่งในจ.เชียงใหม่

Love4Air

บริจาคแล้ว 71%

107,418฿ ระดับที่ 3

ไฟรัก กรองฝุ่น ไฟป่า
Love4Air – Emergency คือความร่วมมือระหว่าง SOS Earth และ Socialgiver ในการระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยหายใจทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนและมีความจำเป็นต้องใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-19 ทีมีอาการรุนแรงเนื่องจากปอดโดนทำลายและปอดอักเสบ 20% จากการบริจาคจะถูกส่งให้โครงการ Love4Air ซึ่งเป็นโครงการระดมทุนในการช่วยจัดหาอุปกรณ์เครื่องกรองอากาศและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับศูนย์เด็กเล็กที่ขาดแคลนในจังหวัดเชียงใหม่ 100 แห่งแรก
ตั้งเป้ายอดบริจาคในช่วงแรกคือ 800,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยหายใจทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง 10% ของผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นจะเริ่มมีอาการที่รุนแรงขึ้น ทำให้อุปกรณ์เพื่อช่วยหายใจมีความจำเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เงินบริจาคส่วนหนึ่งจะนำไปจัดซื้อเครื่องกรองอากาศจำนวน 16 เครื่อง เพื่อเตรียมจัดส่งเครื่องกรองอากาศให้กับศูนย์เด็กเล็กในภาคเหนือในเดือนตุลาคม 2564 ด้วยโดยทาง Socialgiver และ SOS Earth

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

SOS Earth ร่วมกับ เชียงใหม่อ่าน จัดตั้งโครงการ “ไฟรักกรองฝุ่นไฟป่า” เพื่อระดมทุนในการช่วยจัดหาอุปกรณ์เครื่องกรองอากาศและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้ก้บศูนย์เด็กเล็กที่ขาดแคลนในจังหวัดเชียงใหม่ 100 แห่งแรก เพื่อมอบอากาศที่ดีให้กับเด็กเหล่านี้สามารถดําเนินชีวิตและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ปัญหา

ภาคเหนือของประเทศไทยประสบปัญหาไฟป่าอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ และทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่แย่ลง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อธรรมชาติและผู้คนในสังคม ไม่เพียงแค่ภายในประเทศแต่ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ต่างได้รับผลกระทบและความเสียหายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง สำหรับประชาชนในพื้นที่ ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาไหม้นั้นส่งผลที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต เด็กเล็กในภาคเหนือคือกลุ่มที่อ่อนแอและเสี่ยงที่สุดในการเผชิญหน้ากับปัญหามลพิษทางอากาศที่ยากจะหลบเลี่ยงได้

.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 600 แห่งในภาคเหนือ ซึ่งดูแลเด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี ไม่ได้มีการเตรียมรับมือปกป้องมลพิษปัญหาฝุ่นควันที่เกิดจากไฟป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์กรองอากาศหรือแม้แต่ห้องที่เป็นพื้นที่ปิดเพื่อป้องกันฝุ่นจากภายนอก ปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงเช่นนี้ส่งผลทำลายสุขภาพและพัฒนาการของเด็กโดยตรง เลือดกำเดาไหล ภูมิแพ้กำเริบ และส่งผลต่อการพัฒนาทาง (IQ) ของเด็กเล็กลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

.

เด็กเล็กจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กหายใจเร็ว มีโอกาสที่จะรับฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่า ฝุ่น PM 2.5 มีอนุภาคขนาดเล็กมากจนสามารถผ่านการกรองของร่างกายตามปกติและเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทาง รวมถึงเข้าสู่สมองได้ หากสมองมีการสะสมของฝุ่น PM 2.5 ในปริมาณมาก จะทําเด็กมีความผิดปกติทางด้านพัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการเด็กช้าลง มีปัญหาการได้ยิน การพูด และยังทําให้เกิดภาวะสมาธิสั้น (Attention Deficit) และทําให้เกิดภาวะออทิซึม (Autism) ในเด็กเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลต่อพัฒนาการทาง IQ ของเด็กในระยะยาวอีกด้วย เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเหล่านี้ต้องได้รับการป้องกันและการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

L4A2

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาที่เผชิญกับปัญหาฝุ่นควันที่รุนแรงในจังหวัดเชียงใหม่ 
  • เพื่อระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกรองอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน 
  • เพื่อสร้างความใส่ใจและให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน โดยเฉพาะผลกระทบต่อเด็กเล็กที่มักถูกมองข้าม
  • เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคประชาชนในการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน

L4A1

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร

โครงการ “ไฟรักกรองฝุ่นไฟป่า” #Love4Air จัดระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเครื่องกรองอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100 แห่งแรก ในจังหวัดเชียงใหม่ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการนี้ ด้วยการบริจาคเงินผ่าน Socialgiver และติดตามกิจกรรมเพื่อระดมทุนในโครงการนี้ได้ทางเว็บไซต์ Socialgiver และเฟซบุ๊ก SOS Earth

L4A3

 

รายชื่อศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่

บ้านวัดจันทร์ / บ้านหนอง / บ้านห้วยบง / บ้านแม่ตะละม้ง / บ้านห้วยปู / บ้านนะโน / บ้านแม่แดดน้อย / บ้านแม่ตะละเหนือ / บ้านป่าบงงามลีซอ / บ้านแม่นะ / วัดศรีอุ่นเมือง / วัดจอมคีรี / ม่วงฆ้อง / เทศบาลตำบลเชียงดาว / บ้านเมืองนะ / เทศบาลตำบลบ้านจองค / บ้านโพธิ์ทองเจริญ / บ้านโพธิ์ทองเจริญ / สิรินธร / ตลาดใหญ่ / วัดป่าเหมือด / โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย / บ้านดอยป่าไผ่ / วัดสันต้นเปา(บ้านอ่าย) / บ้านหัวฝาย / บ้านแม่ขิ / บ้านห้วยบง / บ้านแม่ทะลบ / วัดต้นโชค / บ้านศรีดงเย็น / บ้านใหม่หนองบัว / บ้านดงป่าสัก / เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง / โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา / เทศบาลตำบลป่าตุ้ม / เทศบาลตำบลบ้านโป่ง / ตำบลน้ำแพร่ / บ้านแม่ปาคี / บ้านสบจอก / บ้านแม่สะต๊อบ / บ้านนาฮ่องใต้ / บ้านห้วยหอย / สบแม่สะต๊อบ / แม่สะต๊อบใต้ / บ้านปางอุ๋ง / บ้านนากลาง / แม่ขอใน / บ้านแม่นาจร / บ้านโป่งขนุน / บ้านแม่แจ๊ะ / ห้วยผักกูด / บ้านผาละปิ 1 / บ้านผาละปิ 2 / บ้านบ้านแม่จอนหลวง / บ้านแม่ซา / บ้านแม่หอย / แม่มุใน / บ้านปางเกี๊ยะ / แม่นิงใน / บ้านแม่จุมสาม / บ้านแม่ลอง / กองกาน / บ้านบนนา / เทศบาลตำบลแม่แจ่ม / บ้านกองลา / บ้านถวน / บ้านทัพไร่ / บ้านหัวดอย / บ้านอมสูง / บ้านผาผึ้ง / บ้านสามสบ / บ้านอมขูด / บ้านบนนา / บ้านแม่ป๊อก(สาขาบ้านมืดหลอง) / บ้านแม่ขี้มูกน้อย-กองกาย / บ้านแม่ลอง / บ้านพร้าวหนุ่ม / บ้านทุ่งแก / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง / ศูนยเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร เทศบาลเมืองเมือง แกนพัฒนา / อบต. สันป่ายาง / บ้านเป้า / บ้านห้วยตาด / เทศบาลตำบลแม่แตง / บ้านทับเดื่อ / บ้านป่าบงงามลีซอ / ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ่อแก้ววนาราม / บ้านหนองคริซูใน / บ้านป่าเกี๊ยะนอก / บ้านแม่แว / บ้านห้วยเต่า / บ้านแม่โต๋ / บ้านแม่ลานคำ / บ้านยั้งเมิน / บ้านป่าเกี๊ยะ / บ้านปางขุม / บ้านแม่ยางห้า / บ้านนากู่ / บ้านแม่ตุงติง / บ้านอมลอง / โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา / บ้านป่าลาน / อบต. เวียงท่ากาน / น้ำบ่อหลวง / มะขุนหวาน / ทต. ทุ่งต้อม / ธรรมชัย / บ้านดง / บ้านเปียง / แม่ก๊า / ทต.ทุ่งสะโตก / ทต. บ้านกลาง / อบต. สันกลาง / บ้านตุงติง / บ้านโป่งดิน / บ้านห้วยไม้หก / บ้านยางครก / ตำบลม่อนจอง / บ้านหลวง / บ้านแม่ตื่นน้อย / บ้านแม่ต๋อม / บ้านเกาะหลวง / บ้านโปง / บ้านน้อย / บ้านแม่ตูบ / บ้านบงตัน / บ้านหนองปู / บ้านแม่บวน / บ้านไร่ / บ้านฉิมพลี / บ้านโปงทุ่ง / เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว / บ้านขุนกลาง / วัดป่าแดง / บ้านหลวง / อบต. ดอนเปา / โป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ / สบแม่ข่า / วัดจอมทอง / บ้านดอยสุเทพ / บ้านม้งดอยปุย

คาดการณ์การช่วยเหลือในครั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์ได้ถึง 5,000 คน

ติดต่อ

https://www.facebook.com/sosearth.co

http://sosearth.co/

098 821 8841

contact@thesosearth.com