Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

นำวัตถุดิบส่วนเกินมาเปลี่ยนเป็นมื้ออาหารให้ชุมชนเปราะบาง

นำวัตถุดิบส่วนเกินมาเปลี่ยนเป็นมื้ออาหารให้ชุมชนเปราะบาง

ทุก 5 บาท สามารถเปลี่ยนวัตถุดิบส่วนเกินเป็นอาหาร 1 มื้อให้กับชุมชนเปราะบางได้

SOS - Scholars Of Sustenance

บริจาคแล้ว 15%

15,778฿ ระดับที่ 2

ภาพรวม (1 นาทีในการอ่าน)

ในโลกของธุรกิจการโรงแรมและร้านอาหารนั้นจำเป็นต้องเตรียมวัตถุดิบคุณภาพดีไว้ให้พร้อมสำหรับรองรับผู้ใช้บริการ แต่ไม่ใช่ทุกวันที่วัตถุดิบเหล่าจะถูกนำไปปรุงอาหารจนหมด คงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากต้องทิ้งวัตถุดิบคุณภาพดีเหล่านั้นไป  มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) มองเห็นถึงวิธีการลดวัตถุดิบส่วนเกินเหล่านี้และเปลี่ยนให้เป็นมื้ออาหารที่มีคุณค่าได้ ด้วยการนำวัตถุดิบจากผู้ให้บริการมาปรุงและแจกจ่ายให้กับชุมชนเปราะบางรวมถึงโรงเรียนที่ขาดแคลน ทำให้วัตถุดิบส่วนเกินนั้นไม่กลายเป็นขยะ อีกทั้งผู้คนที่ขาดแคลนยังได้รับประทานอาหารคุณภาพที่อีกด้วย ทุก ๆ 5 บาทที่คุณบริจาคสามารถมอบอาหารที่ทำจากวัตถุดิบส่วนเกิน 1 มื้อให้กับผู้คนในชุมชนเปราะบางได้ 1 คน

————————-

ปัญหา

ในประเทศไทย ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 26.77 ล้านตัน/ปีในจำนวนนี้มีขยะอาหารปนเปื้อนมากถึง 64% มากไปกว่านั้นประเทศไทยยังมีความสามารถในการกำจัดขยะไม่ถึง 70% ของขยะที่เกิดขึ้น จึงก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงจากการที่ขยะอาหารปนเปื้อนลงสู่ดิน แหล่งน้ำทั้งบนดินและใต้ดินอันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค อีกทั้งยังผลิตก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นอันดับที่ 3 รองจากการขนส่งภาคพื้นดินและการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งถือเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงในปัจจุบัน

อีกด้านหนึ่งสัดส่วนผู้ขาดแคลนอาหารและขาดสารอาหารในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเพิ่มจาก 8.6% ในปีพ.ศ. 2559 เป็น 9.3% ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งหากคิดเป็นจำนวนประชากรจะมีจำนวนมากถึง 6.475 ล้านคนทั่วประเทศที่ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมกลุ่มต่างๆ เช่น เด็กด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อพยพ คนไร้บ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ลี้ภัย และผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนในประเทศไทยอีกจำนวนมากถึง 6.89 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 9.9% ของประชากรทั้งประเทศ โดยตัวเลขดังกล่าวนี้นับรวมผู้สูงอายุ อพยพเข้ามาในประเทศไทย คนพิการที่ไม่มีงานทำที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนไปด้วย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เดิมทีมีภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะขาดแคลนอาหารในการดำรงชีวิตในระยะยาวอยู่แล้ว เนื่องจากไม่มีช่องทางในการสร้างรายได้ที่แน่นอนในขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหาหลาย ๆ ด้านในชีวิต

ภารกิจของมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS)

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะอาหารและภาวะขาดแคลนสารอาหาร มูลนิธิจึงได้ดำเนินการกอบกู้อาหารส่วนเกินไปพร้อมกับการให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนอาหารในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี

มูลนิธิให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ 3 โครงการหลัก

1. “โครงการรักษ์อาหาร” จัดการระบบโลจิสติกส์ในการจัดส่งอาหารโดยรถบรรทุกที่ใช้จำเป็นต้องติดตั้งตู้เย็นเพื่อคงสภาพของอาหารให้ปลอดภัยจนกว่าจะถึงมือผู้รับในแต่ละวัน รวมถึงการวางแผนเส้นทางเข้ารับอาหารจากผู้บริจาคประจำวันและการจัดการของบริจาคที่มีปริมาณมาก กระทั่งส่งต่อให้ผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงการใช้พลังงานน้ำมัน ปริมาณอาหารและความต้องการของผู้รับ

2. “โครงการครัวรักษ์อาหาร” สร้างระบบการถ่ายโอนอาหารส่วนเกินไปยังกลุ่มผู้เปราะบางพร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของคนชุมชนผ่านครัวชุมชน วัตถุดิบอาหารจะถูกกระจายสู่ครัวชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุกที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และท้ายที่สุดนำส่งมอบให้กับกลุ่มผู้รับอาหารในชุมชน

3. “โครงการรักษ์อาหารเพื่อชุมชนห่างไกล” ด้วยความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายกลุ่มอาสากู้ภัยและทหาร ทำให้อาหารถูกส่งต่อไปถึงผู้ขาดแคลนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตามแนวชายแดนของประเทศ และพื้นที่ห่างไกลยากแก่การเข้าถึง เช่น ในป่าและบนดอยสูง

การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคุณ

การระดมทุนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ และระบบการกอบกู้อาหารส่วนเกินจากภาคธุรกิจอาหาร และการกระจายอาหารของมูลนิธิฯให้ไปถึงมือของชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน และมากที่สุด โดยประกอบไปด้วยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ แม่และเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและได้รับความลำบากในการดำรงชีวิต ทุก ๆ 5 บาทที่คุณบริจาคสามารถมอบอาหารที่ทำจากวัตถุดิบส่วนเกิน 1 มื้อให้กับผู้คนในชุมชนเปราะบางได้ 1 คน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Website: https://www.scholarsofsustenance.org/sos-thailand
Facebook page: https://www.facebook.com/sosfoundationthai
Instagram: https://www.instagram.com/thaisosfoodrescue/
TikTok: https://www.tiktok.com/@sos.foodrescue.thailand
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sosthailand/