Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

โครงการ

โครงการ "ต้องรอด" โดยกลุ่ม Up for Thai

สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

Up for Thai

บริจาคแล้ว 31%

15,560฿ ระดับที่ 1

ปัญหา

เนื่องจากขณะนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระจายไปยังชุมชนต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนแอดอัดจนเกิดเป็นคลัสเตอร์ อีกทั้งอัตราการติดเชื้อในพื้นที่อื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลสำรวจล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร พบว่าชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน 680 ชุมชน ประชาชนจำนวนมากกลายเป็นผู้มีความเสี่ยงที่ต้องกักตัวเพื่อลดการแพร่ระบาด ถือเป็นการสูญเสียรายได้จุนเจือครอบครัว ภาวะการณ์เช่นนี้ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่และการเลี้ยงชีพอย่างมาก โดยผู้ได้รับผลกระทบจำแนกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้

1. ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ต้องกักตัวอยู่ในสถานที่พักอาศัยของตน
2. ผู้มีความเสี่ยงต่ำหรือไม่มี แต่อาศัยในชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อ และได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง หรือถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปทำงาน
3. แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขหรือมีทรัพยากรการแพทย์ไม่เพียงพอ
4. ผู้ติดเชื้อที่กำลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย

ด้วยเหตุนี้ ผู้ประสบภัยจึงขาดทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต แม้จะมีความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนบ้างแล้ว อย่างไรก็ดี การสนับสนุนปัจจัยดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอต่อความต้องการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ “ต้องรอด” โดยกลุ่ม Up for Thai เป็นความร่วมมือกันของกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชนและภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนจากความเดือดร้อนในภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 นำโดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค คุณชายอดัม ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล พร้อมยังได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องที่มีชื่อเสียงอย่าง ป้าตือ คุณสมบัษร ถิระสาโรช และคุณสุกิจ เจริญมุขยนันท์

โครงการ “ต้องรอด” โดยกลุ่ม Up for Thai จัดตั้งศูนย์รวบรวมการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นเพื่อรับบริจาควัตถุดิบ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม รวมถึงทุนทรัพย์ และยังได้จัดตั้งโรงครัว ตั้งเป้าผลิตอาหารสำหรับ 2,000 คนต่อมื้อ (3 มื้อต่อวัน) ในทุก ๆ วัน เพื่อแจกจ่ายไปยังชุมชนที่มีการกักตัวจากการเฝ้าระวังอาการและจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 โครงการดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 และขยายการดำเนินงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยขยายพื้นที่โรงครัวแห่งที่ 2 ในซอยสุขุมวิท 39 และโรงครัวแห่งที่ 3 ที่แจ้งวัฒนะ

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร

สิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์และเด็กเล็ก อีกทั้งผู้ที่กำลังรอผลตรวจ ผู้ป่วยรอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษา ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพ ขาดรายได้ ใช้ชีวิตได้ยากลำบาก ตลอดจนชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2564 “ต้องรอด” ครอบคลุม 187 ชุมชน (170 ชุมชน ใน 31 เขตของกทม. และ 17 ชุมชน ใน 6 อำเภอในปริมณฑล) รพ. รพ.สนาม ศูนย์พักคอยอีก 190 แห่ง ( 105 แห่งในกทม. และ 85 แห่งในต่างจังหวัด)  ก่อนหน้านี้ระหว่างที่แคมป์คนงานปิดก็ส่งความช่วยเหลือไป 137 แห่ง (ประมาณ 13,400 คน)

รายละเอียดเพิ่ม

Facebook : UpForThai
Instagram : upforthai_
Twitter : UpForThai
LINE : @upforthai