Loading icon

Types

Locations

Your Donations

Donation Details

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

100% of your donation via Socialgiver is given to the project.

Donation Totals

Donation amount0฿

Your donation will go towards:

เป็ดไทยส่งยา

เป็ดไทยส่งยา

สนับสนุนการแจกจ่ายกล่องยาให้กับผู้ป่วย Covid-19 รอเตียง

PedThaiSuPai

Funded 74%

260,033฿ Level 7

สรุปภาพรวม (1 นาทีในการอ่าน)

ผู้ป่วย Covid-19 จำนวนมากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม เนื่องจากระบบการคัดกรองนั้นล่าช้าและบุคลากรทางการแพทย์ ไม่เพียงพอ กลุ่มเป็ดไทยจึงได้เข้ามาช่วยจัดการระบบคัดกรองผู้ป่วย ประสานงานในการจัดส่งยาและหาเตียงให้กับผู้ที่มีอาการรุนแรง

เงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยแบบดิจิตัลและการจัดการประสานงานเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมกับอาการ

—————————-

ปัญหา

ผู้ป่วย Covid-19 จำนวนมากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม เนื่องจากระบบการคัดกรองนั้นล่าช้าและบุคลากรทางการแพทย์ ไม่เพียงพอ รวมถึงสถานพยาบาลนั้นไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ทำให้อัตราผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 6 ราย/ชั่วโมง

ภารกิจของเป็ดไทย

กลุ่มเป็ดไทยเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเหล่า Tech Startups ในประเทศไทย เข้ามาช่วยจัดการระบบคัดกรองผู้ป่วยแบบดิจิตัลแบบเชิลรุก เพื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้รับการรักษาที่เหมาะสมกับอาการ รวมถึงประสานงานในจัดส่งยาและหาเตียงรักษาในโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด

เป็ดไทยระดมทุนเพื่อลดปัญหาในกลุ่มคนไข้ดังนี้

  1. ผู้ป่วย Covid-19 ระดับอาการสีแดง เพื่อเข้าถึงยาได้อย่างทันท่วงที และลดอัตราการเสียชีวิต
  2. ผู้ป่วย Covid-19 ระดับอาการสีเหลือง เพื่อช่วยลดอัตราการเข้าสู่ระดับสีแดง และเป็นการลดปัญหาคอขวดทั้งระบบ

* หลังจากส่งยาแล้ว เภสัชกรจะติดต่อผู้ป่วยเพื่ออธิบายวิธีการใช้ยา หลังจากได้รับยาตามที่กำหนดแล้วอาการของผู้ป่วยจะถูกประเมินและบันทึกลงในระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป

การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคุณ

เงินที่ได้รับจากการบริจาค ผ่านการซื้อ GiveCards หรือการบริจาคผ่านโครงการโดยตรง จะถูกนำไปจัดซื้อยาและพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วย รวมถึงสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดส่งยาและหาเตียง

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pedthaisupai