Loading icon

Types

Locations

Your Donations

Donation Details

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

100% of your donation via Socialgiver is given to the project.

Donation Totals

Donation amount0฿

Your donation will go towards:

เป็ดไทยส่งยา

เป็ดไทยส่งยา

สนับสนุนการแจกจ่ายกล่องยาให้กับผู้ป่วย Covid-19 รอเตียง

PedThaiSuPai

Funded 64%

224,058฿ Level 7

ปัญหา

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในประเทศไทยกำลังลุกลามบานปลาย ทำให้มี ‘อัตราการเสียชีวิต’ เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 6 ราย/ชั่วโมง การเสียชีวิตที่สูงขึ้นในทุกๆ ชั่วโมงนั้น มีสาเหตุมาจาก ‘ความล่าช้า’ ในกระบวนการเข้ารับการรักษาและปัญหาเตียงเต็ม

แนวทางที่จะ ‘บรรเทาวิกฤต’ ในครั้งนี้ได้ จึงเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยโควิดได้เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วที่สุด ดังนั้น ‘ระบบส่งยา’ ให้ผู้ป่วยโควิดที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจะเป็นอีกหนึ่งทางรอดและเป็นอีกหนึ่งแนวทางการ ‘ต่อลมหายใจ’ ให้ผู้ป่วยโควิด

รายละเอียดโครงการ

เป็ดไทยสู้ภัย กองทัพเทคสตาร์ทอัพได้นำเทคโนโลยีที่มี ไปช่วยแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ พยาบาลและแพทย์ผู้อยู่หน้างาน ด้วยการสร้างระบบคัดกรอง ประเมินความเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุกแบบดิจิทัล คัดแยกอาการคนไข้ติดเชื้อด้วยทีมแพทย์อาสา  และจัดส่งยาให้กับกลุ่มคนไข้ติดเชื้อที่อาการเริ่มหนัก (สีเหลือง) ให้เร็วที่สุดทันทีหลังติดเเชื้อ เพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตที่มีสามารถจากการเข้าถึงการรักษาช้า

โครงการนี้ระดมทุนเพื่อลดปัญหาในกลุ่มคนไข้ต่าง ๆ ดังนี้
1. ผู้ป่วยโควิดระดับอาการสีแดง เพื่อเข้าถึงยาได้อย่างทันท่วงที และลดอัตราการเสียชีวิต
2. ผู้ป่วยโควิดระดับอาการสีเหลือง เพื่อช่วยลดอัตราการเข้าสู่ระดับสีแดง และเป็นการลดปัญหาคอขวดทั้งระบบ

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร

ลดโอกาสเสียชีวิตด้วยให้คนไข้เข้าถึงการรักษา (ได้รับยา) อย่างรวดเร็ว ระหว่างรอเตียงที่โรงพยาบาล และลดโอกาสที่คนไข้สีเหลืองจะกลายเป็นสีแดง

โครงการนี้มีเป้าหมายในการระดมทุนเพื่อแจกจ่ายยาให้กับคนไข้อาการค่อนข้างหนัก (เคสระดับสีเหลืองและสีแดง) จำนวน 10,000 คน
โดยรายการยาที่จัดส่ง จะเป็นไปตามที่แพทย์และสถานพยาบาลวินิจฉัย ของผู้ติดเชื้อแต่ละราย

ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาจประกอบไปด้วย
– ค่าตอบแทน เภสัชกร / พยาบาล / บุคลากรทางการแพทย์ / ผู้ประสานงาน ค่าบุคคลาโทรประสานงานผู้ติดเชื้อ
– ค่าแพ็คและจัดส่ง
– ค่ายา (ถ้ามี และกรณียาฟาวิพิราเวียร์ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะจ่ายตรงจากหน่วยงานรัฐ)

* หลังจากส่งยาแล้ว เภสัชกรจะติดต่อผู้ป่วยเพื่ออธิบายวิธีการใช้ยา หลังจากได้รับยาตามที่กำหนดแล้วอาการของผู้ป่วยจะถูกประเมินและบันทึกลงในระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pedthaisupai