Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

สนับสนุนรุกขกรและยกระดับการทำงานด้านรุกขกรรมไทยให้เท่าเทียมระดับนานาชาติ

สนับสนุนรุกขกรและยกระดับการทำงานด้านรุกขกรรมไทยให้เท่าเทียมระดับนานาชาติ

ทุก ๆ การบริจาคจะนำไปสนับสนุนรุกขกรไทยให้ได้ร่วมการแข่งขันปีนต้นไม้ในประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา

Big Trees Foundation

บริจาคแล้ว 19%

9,753฿ ระดับที่ 1

ภาพรวม

สมาคมรุกขกรรมไทย (Thai Arboriculture Association) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการต้นไม้ใหญ่ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานรุกขกรรมในประเทศไทย เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นสื่อกลางในการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน และการประกอบวิชาชีพรุกขกรรม ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้รุกขกรรมไทยเป็นที่รู้จัก มีอาชีพที่มั่นคง และร่วมดูแลต้นไม้ใหญ่ของประเทศไทยให้แข็งแรงและปลอดภัย เพื่อสุขภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาว

การได้ไปเข้าร่วมแข่งขันต้นไม้ระดับนานาชาติจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของรุกขกรไทย สร้างเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญการดูแลต้นไม้ใหญ่ระดับโลกเพื่อกลับมาพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการต้นไม้ ในประเทศไทยต่อไป

————————–

ปัญหา

อาชีพรุกขกร และผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ยังไม่มีการแพร่หลายมากนัก และหน่วยงาน องค์กรของรัฐและเอกชนยังไม่จริงจังกับการมีตำแหน่ง หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านรุกขกรรมโดยเฉพาะ จึงต้องมีการผลักดันทั้งทางด้านภาคประชาชนและภาคนโยบายที่สามารถเข้าถึงการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ในประเทศไทย เดิมแล้วล้วนแล้วแต่ไม่ปฏิบัติงานบนความปลอดภัย เช่น ขึ้นต้นไม้ตัวเปล่า ปีนตัดแต่งโดยใช้เลื่อยมือ เลื่อยยนต์ บนต้นไม้โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย เป็นเหตุให้ประเทศไทยติดอันดับการเกิดอุบัติเหตุการทำงานโดยใช้เลื่อยยนต์บนต้นไม้ระดับโลก

ภารกิจ

การแข่งขันปีนต้นไม้ระดับนานาชาติ จะมีการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่ผู้เข้าแข่งขันคนไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานและการฝึกอบรมรุกขกรรมมาก่อน ให้เข้าใจวิธีการและขั้นตอนของมาตรฐานนานาชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ยกระดับความรู้และทักษะของตนเองที่จะได้นำไปใช้ในการแข่งขันและนำไปต่อยอดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานต่อไป เป็นการพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านรุกขกรรมของรุกขกรไทยสู่ระดับสากล

ตัวแทนประเทศไทย จำนวน 8 คน ตามลำดับคะแนน จากรายการการแข่งขันปีนต้นไม้ Thailand Tree Climbing Championship 2019 ตามกติกาสากลจากสมาคมรุกขกรรมนานาชาติ (International Society of Arboriculture) จะเข้าแข่งขันในรายการ Asia pacific Tree Climbing Championship 2023 ที่เมืองชางงี ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 27-29 เมษายน 2566 และผู้ชนะชาย-หญิง 2 คน ในรายการ Thailand Branch Out 2022 จะเข้าแข่งขันปีนต้นไม้ระดับโลก ISA 2023 International Tree Climbing Championship – World Championship ที่นิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2566

การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคุณ

ทุก 60,000 บาทจะถูกนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งรุกขกรไทยไปร่วมการแข่งขันปีนต้นไม้ในเวทีระดับโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Website: https://www.bigtreesthai.com/th/
Facebook page: https://www.facebook.com/BIGTreesProject หรือ https://www.facebook.com/ThaiArboricultureTAA