Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

สร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ในชุมชนคลองเตยด้วยการเรียนศิลปะการเคลื่อนไหว

สร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ในชุมชนคลองเตยด้วยการเรียนศิลปะการเคลื่อนไหว

ทุก ๆ การบริจาคจะถูกนำไปมอบให้กับน้อง ๆ ในชุมชนคลองเตย

Paintbrush Foundation

บริจาคแล้ว 16%

33,219฿ ระดับที่ 4

ภาพรวม

ชุมชนคลองเตยเป็นหนึ่งในชุมชนเปราะบางใจกลางเมืองที่รวบรวมผู้คนมากมายไว้ด้วยกัน เด็ก ๆ ที่เติบโตในชุมชนต้องเผชิญกับความเสี่ยง เช่น ปัญหายาเสพติด ความรุนแรง ครอบครัวแตกแยก ความยากจน

มูลนิธิพู่กันหรือชื่อเดิม โครงการ “ดนตรีคลองเตย” เป็นโครงการที่ต้องการจะสร้างโอกาสทางสังคมให้กับน้อง ๆ ในชุมชนคลองเตย เปิดโอกาสและเปิดโลกผ่านการเรียนดนตรี ศิลปะและภาษาอังกฤษโดยคุณครูอาสาสมัคร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และนำไปต่อยอดในการพัฒนาทักษะชีวิตอื่น ๆ ได้

————————–

ปัญหา

คลองเตยคือชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เด็ก ๆ ที่นี่หลายคนที่เติบโตขึ้นท่ามกลางความยากลำบาก ทั้งความยากจน ความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การใช้ยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการต้องออกจากระบบการศึกษาเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย

ภารกิจของมูลนิธิพู่กัน

ที่มูลนิธิพู่กัน นอกจากเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรี ศิลปะและภาษาอังกฤษ โรงเรียนของเรายังเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้น้อง ๆ ได้มารวมกันทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ได้เรียนรู้ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ และสร้างความมั่นใจผ่านการฝึกซ้อมดนตรีและศิลปะให้น้อง ๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเลี่ยงจากการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่าง ๆ

เรามีโครงการแนะแนวการศึกษา จุดประสงค์เพื่อช่วยให้น้อง ๆ ในชุมชนคลองเตยได้มีโอกาสสานฝันเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับตัวเอง ด้วยการมีครูแนะแนวที่คอยแนะนำเส้นทางการเรียน การทำงานในอนาคต และคอยสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้ทำตามความฝัน

โรงเรียนจะทำการประกาศรับสมัครครูสอนเต้นที่มีความสามารถและเหมาะสมกับนักเรียนของเรา หลังจากนั้นทำการประชาสัมพันธ์ชั้นเรียนใหม่ และเริ่มเปิดสอนให้กับเด็ก ๆ

เงินระดมทุน จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนคลาสเต้น (Dance/movement class) ทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ปี ในส่วนเงินระดมทุนที่เกินจากค่าใช้จ่ายนี้ จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อยางกันเสียงพื้น (floor mat) เพื่อลดเสียงที่เกิดจากการใช้พื้นที่ในโรงเรียน และนำไปใช้เป็นทุนการศึกษา ค่าเทอม ค่าอาหาร และค่าชุดเครื่องแบบ สำหรับนักเรียนของมูลนิธิพู่กันที่ครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนได้

การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคุณ

ทุกการบริจาคจะถูกนำไปส่งต่อให้นักเรียนภายใต้โครงการที่เราสนับสนุนตลอดทั้งปี ซึ่งรวมถึงจำนวนเด็กนักเรียนที่มาเข้าเรียนในคลาสเต้นแต่ละสัปดาห์ และจำนวนนักเรียนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น ทุนการศึกษา ค่าเทอม ค่าอาหาร และค่าชุดเครื่องแบบ

หมายเหตุ: การจัดสรรค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มูลนิธิได้รับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Website: https://paintbrushfoundation.org/
Facebook page: https://www.facebook.com/PaintbrushFoundation
Instagram: https://www.instagram.com/paintbrushfoundation/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/paintbrush-foundation